top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bellini.cz (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost Gallo Brothers s.r.o., IČO: 09390120, se sídlem Doležalova 1058/29, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335584, jako provozovatel e-shopu (dále jen „ prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „ zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Prodávající tímto dává na vědomí, že v souladu s platnou legislativou České republiky je prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let na tomto e-shopu zakázán!!!

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

Odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu nedochází k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Zákazník učiněním objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální platné znění VOP umístěné v prezentaci e-shopu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Ceny zboží uvedené na e-shopu jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího, a to do úplného zaplacení kupní ceny. V případě částečného či úplného stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. z důvodu nedostupnosti zboží) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny (pokud však není dohodnuto jinak). Veškeré změny, ať se jedná o změny sortimentu zboží či cenu zboží uvedené na e-shopu, jsou vyhrazeny. Nabídka zboží prezentovaného na e-shopu (týká se také akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

V případě zboží na objednávku nebo v případě objednávky zboží, které aktuálně není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí cenu a orientační termín dodání zboží. Je-li pak konečná cena objednávky totožná nebo nižší, není dále kupující informován a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platné uzavřené kupní smlouvy. V případě navýšení ceny, kupující musí potvrdit, že změnu bere na vědomí a se změnou souhlasí.

 

K úhradě ceny zboží může kupující využít následujících způsobů:

 

Hotově při převzetí

 

Platební kartou při převzetí

 

Bankovním převodem z ČR

Číslo účtu: 2601848399/2010, Variabilní symbol: číslo objednávky

 

 

 

DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MOŽNOST ODMÍTNOUT PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

 

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).

Dodávky zboží budou realizovány bezodkladně, obvykle během 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně vyrozuměn prodávajícím. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Účtenka (zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění) je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím nebo je kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený kupujícím v objednávce. Kupující výslovně souhlasí s tím, že může být účtenka vystavena elektronicky a že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající.

Při převzetí zboží (při osobním odběru zboží či od provozovatele přepravních služeb) si kupující vždy pečlivě zkontroluje neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravní služby.

Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží může v odůvodněných případech zcela nebo částečně uhradit prodávající namísto kupujícího, o čemž bude kupujícího informovat v potvrzení objednávky.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu doručované zásilky uvedeno, že zásilka obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věku 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovršení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu zásilka obsahující zboží nebude předána a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

 

K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následujících způsobů:

 

Naše vlastní doprava v Praze

 

Vlastní doprava po Praze za 50 Kč při nákupu v hodnotě 500 Kč a vyšší. Při nákupu v hodnotě nižší než 500 Kč je cena za dopravu 99 Kč

 

Přepravní společnost PPL (celá Česká republika)

 

Cena dopravy se odvíjí od ceny a váhy objednávky. 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

 

V souladu s § 1829 OZ má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží. Rozhodne-li se kupující-spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena zboží. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 OZ nese kupující-spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. OZ náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle kupujícího-spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy;

- Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

- Kupující-spotřebitel tento formulář zašle emailem na info@bellini.cz a následně takto vyplněný formulář přiloží ke zboží, které bude vráceno prodávajícímu;

- Kupující-spotřebitel zboží doručí zpět na své náklady prodávajícímu na adresu sídla společnosti Gallo Brothers s.r.o. na adrese Doležalova 1058/29, 198 00 Praha 9, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy;

- Zboží, které bude kupující-spotřebitel odesílat v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy, nebude nést známky použití, nebude poškozené, nekompletní a bude vráceno s kopií dokladu o koupi (prodávající doporučuje zboží pojistit proti poškození);

- Byla-li snížena hodnota zboží (zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

- Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 OZ, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu (např. gravírováním).

Za splnění výše uvedených podmínek bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena jím uhrazená cena zboží, a to stejným způsobem, jako byla obdržena, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Prodávající není povinen kupujícímu-spotřebiteli vrátit uhrazenou cenu zboží dříve než mu kupující-spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předávání zásilky se zbožím, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.

Na víno se vztahuje standardní záruční doba, která začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína je 6 měsíců dle vinařského zákona 321/2004Sb. Pro uznání reklamace je potřeba dodržovat následující podmínky: uchovávat víno po celou dobu v konstantní teplotě 5-20 °C, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Tyto podmínky musí být navíc trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající může požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak nebude reklamace uznána.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním ani na skutečnost, že úpravy zboží (např. gravírováním) neodpovídají vzoru poskytnutému prodávajícímu nebo představě kupujícího, pokud tuto úpravy odpovídají zadání kupujícího.

Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná;

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3 krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;

 

- právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. OZ.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci může kupující zaslat na reklamační oddělení prodávajícího: info@bellini.cz. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

 

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2020

bottom of page